Foreningens vedtægter

Vedtægter

I følge vores vedtægter kan alle stille forslag til vedtægtsændringer, som i så fald kan stemmes om til en generalforsamling. Her på siden kan du se vores vedtægter, som blev vedtaget i maj 2012 og revideret i april 2015.

Herunder kan du downloade vedtægterne inkl. ændringsforslag (markeret med blåt og rødt) og vedtagelserne (blåt) der var til debat og afstemning på generalforsamlingen d. 12-04-2015.

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN ”UNGDOMMENS TEATER”

Foreningens navn:    

§1 Foreningens navn er Ungdommens Teater Vejle og kaldes i daglig tale for Ungdommens Teater.

Hjemsted:                 

§2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune.

Formål:                    

§3 Foreningens formål er folkeoplysende og almennyttigt, og foreningen arbejder for:                     

Stk. 1 At sikre mulighed for, at unge kan spille og se teater, der henvender sig til dem.

Stk. 2 At give mulighed for, at unge kan spille og se teatergenrer og -former, der udfordrer både skuespillere, teknikere og publikum.

Stk. 3 At udbrede viden om teater i form af foredrag og workshops.

Stk. 4 At sikre plads og mulighed for at udfolde og udvikle sig i foreningen – at rumme forskelligheden mellem dem, der ønsker at deltage for deltagelsens og fællesskabets skyld, og dem, der ønsker at deltage for ar udvikle personlige kompetencer inden for teaterverdenen.

Stk. 5 At kontinuerligt opsætte teaterstykker, teaterkoncerter el.lign.

Stk. 6 At sikre rummelighed, mangfoldighed og det sociale engagement mellem foreningens medlemmer, i de enkelte stykker og uden for teatermæssige sammenhænge.

Medlemskab:             

§4 Foreningens medlemmer er primært mellem 15 og 25 år, men som medlem kan optages enhver der kan tilslutte sig foreningens formål, som kan findes i §3.

Stk. 1 Typer af medlemskab:

 • Almindeligt medlem
 • Støttemedlem

Stk. 2 Indmeldelse og udmeldelse sker til foreningens kasser. Et medlem er først fuldbyrdet medlem, når denne har modtaget bekræftelse på dette af kasseren.

Stk. 3 Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil.

Stk. 4 Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

Kontingent:              

§5 Foreningens kontingent fastsættes af generalforsamlingen og gælder for 1 år. Kontingentet fastsættes for de forskellige typer af medlemskab til:

Stk. 1 

 • Almindeligt medlem: 75 kr.
 • Støttemedlem: 100 kr.

Generalforsamling:   

§6 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 1 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, i januar måned. Indkaldelse skal ske skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 2 Indkomne forslag skal være skriftlige og skal være bestyrelsen eller dirigenten i hænde inden generalforsamlingens start.

Stk. 3 Dagsordenen på generalforsamlingen skal fremgå af indkaldelsen og skal som minimum indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Godkendelse af dagsorden
 • Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
 • Godkendelse af formandens beretning
 • Godkendelse af regnskab
 • Behandling af indkomne forslag
 • Behandling af arbejdspapir for det kommende år
 • Valg af bestyrelse og suppleanter
  • Valg af formand
  • Valg af næstformand
  • Valg af kasser
  • Valg af sekretær
  • Valg af 3-5 menige bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af suppleanter
 • Valg af revisor og revisorsuppleant

Stk. 4 Valg til formand, næstformand, kassér og sekretær foretages ved separate afstemninger. Er der flere kandidater til samme post og derved en eller flere der ikke opnår valg til den pågældende post, kan denne eller disse vælge at opstille til en af de øvrige poster. Afstemninger ved mere end 1 kandidat, er altid hemmelige.

Stk. 5 Valg til menige bestyrelsesmedlemmer foregår ved simpelt flertalsvalg. De 5 kandidater der får flest stemmer, opnår valg til bestyrelsen. Dirigenten kan stille forslag til generalforsamlingen om afstemningstype. Afstemninger ved mere end 5 kandidater er altid hemmelige. Opnår man ikke valg til bestyrelsen, kan man opstille som suppleant.

Stk. 6 Valg til suppleantlisten foregår på samme måde som valg til menige bestyrelsesmedlemmer. De opstillede kandidater er automatisk en del af suppleantlisten, men rangordnes på baggrund af opnåede stemmer. Dirigenten kan stille forslag til generalforsamlingen om afstemningstype. Afstemninger ved mere end 1 opstillede kandidat er altid hemmelige.

Ekstraordinær generalforsamling:   

§7 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan ske af bestyrelsen eller af mindst 50% af medlemmerne. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at der er udtrykt ønske derom og indkaldelsen skal indeholde en motiveret dagsorden. Det er muligt at tilføje punkter til dagsordenen, dog skal dette ske senest inden generalforsamlingens start.

Bestyrelsen:               

§8 Bestyrelsen vælges af generalforsamling og består af 7-9 medlemmer, der alle skal vælges blandt foreningens medlemmer.

Stk. 1 Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden og er i alle daglige forhold at betragte som foreningens daglige ledelse, men kan vælge at uddelegere opgaver til udpegede funktionsmænd eller arbejdsgrupper.

Stk. 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtige når mindst 3 medlemmer er tilstede og mødet er indkaldt iht. bestyrelsens egen forretningsorden.

Regler for produktion:               

§9 Foreningens bestyrelse skal arbejde for at der laves produktioner med foreningens medlemmer. Bestyrelsen udpeger minimum en forestillingsleder og instruktør for de enkelte stykker. Disse har i fællesskab ansvar for produktionen og stykkets afvikling og skal til hver tid følge følgende regler:

Stk. 1 Forud for enhver produktion forelægges planerne for stykket for bestyrelsen til godkendelse og bestyrelsen assisterer efter behov under produktionen.

Stk. 2 Budget for de enkelte stykker skal godkendes før produktionens start og regnskabet forelægges for kasseren efter produktionen. Kasseren kan til enhver tid kræve at få indblik i produktionens regnskab og forestillingslederen har pligt til at oplyse kasseren om evt. overskridelse af det godkendte budget

Stk. 3 Foreningens medlemmer skal tilbydes at være en del af produktionen.

Vedtægtsændringer:  

§9 Vedtægtsændringer kan vedtages af simpelt flertal på generalforsamlingen. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

Foreningen tegnes af:

§10 Foreningen tegnes af formanden, næstformanden eller kasseren.

Økonomi:                 

§11 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 1 De til enhver tid likvide midler forvaltes af bestyrelsen, dog skal køb og salg af fast ejendom eller ekstraordinære dispositioner godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 2 Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Stk. 3 Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentet.

Stk. 4 Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Revision:                   

§12 Regnskabet revideres af foreningens revisor. Foreningens revisor må ikke være en del af foreningens bestyrelse.

Opløsning:                                

§13 Opløsning af foreningen kan ske ved 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, på to efter hinanden følgende generalforsamlinger dog med minimum 14 dages mellemrum.

Stk. 1 Ved opløsningen tilfalder foreningens økonomiske midler, foreninger i Vejle Kommune med et almennyttigt formål.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling d. 16. maj 2012 og revideret på foreningens ordinære generalforsamling d. 10. januar 2016.